UPIS

O Baptističkoj Teološkoj Školi


Baptistička teološka škola Srbije odlikuje se pažljivim podučavanjem celokupne poruke Svetog pisma kada je reč o Bogu, njegovoj crkvi i spasenju. BTŠ nastoji da potpuno opremi Božji narod za delo evanđelja učeći ga da mudro koristi Sveto pismo.

Reč direktora škole, dr Ondreja Franke

Dragi budući studenti,

Sledeći Hristovu zapovest koja nam je data u Velikom poslanju, nastojimo da podignemo učenike, što je od ključnog značaja za život i misiju lokalne crkve. Čvrsto verujemo da svaki hrišćanin treba da proučava Reč i da pomaže drugima da rastu u veri u Isusa Hrista. Stoga nadahnuta i nepogrešiva Božja Reč i njena primena u svakodnevnom životu i službi imaju centralno mesto u našem nastavnom planu. Držeći se iste te Hristove misijske zapovesti, verujemo da je glavni zadatak današnje crkve da donese dobru vest o Hristu svakom čoveku.