UPIS

Filozofija obrazovanja


Potrudi se da se pokažeš vrstan pred Bogom kao radnik koji ne mora da se stidi, koji pravo upravlja rečju istine. 2. Timoteju poslanica 2:15

Zato idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam naložio. I evo ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta. Matej 28:19-20

Verujemo da su oni koji poučavaju u crkvi pozvani na veću odgovornost (Jakovljeva poslanica 3:1). Predavači u Baptističkoj teološkoj školi smatraju sebe odgovornim za duhovno i doktrinarno blagostanje svojih studenata. O mnogim doktrinama može i treba da se diskutuje u otvorenom okruženju ispunjenom ljubavlju, ali BTŠ neće ignorisati niti tolerisati zastranjivanje u suštinskim biblijskim i hrišćanskim doktrinama, uključujući opravdanje, posvećenje i evanđelje. Moramo se truditi ne samo da poučavamo istinu, već i da ljudima koji su nam povereni ukazujemo na pogrešne teološke pravce i destruktivne načine života.

Iako je BTŠ baptistička škola, naš cilj nije poučavanje samo baptističke doktrine, već biblijske istine radi izgradnje Hristovog tela. Predavači u školi će celokupnu Božju Reč poučavati na sveobuhvatan način. U hrišćanskom obrazovanju treba da postoji ravnoteža između akademske slobode i akademske odgovornosti. U svakom uređenom odnosu u životu, sloboda je uvek ograničena i nikada apsolutna. Slobodu predavača u hrišćanskim školama i na fakultetima ograničava autoritet Svetog pisma i posebna svrha škole.

Pošto BTŠ veruje da ljude priprema za hrišćansku službu, od studenata se očekuje da imaju pouzdano ispovedanje vere u Isusa Hrista. BTŠ je otvorena za ljude iz svake legitimne crkve koja se temelji na opravdanju isključivo kroz Hristov život, smrt i vaskrsenje.

BTŠ se na nekoliko nivoa ističe kao ustanova za teološko obrazovanje, čvrsto zasnovana na Bibliji:
- Međudenominaciona pa ipak beskompromisna predanost istini evanđelja, koja osposobljava ljude da spoznaju i poučavaju istine Svetog pisma;
- Odlučnost da ispravi, ukori, obuči i da poučava Božju Reč tako da studente verno vodi ka istini, daleko od pogrešnih doktrina;
- Kvalifikovani hrišćanski predavači koji imaju i obrazovanje i iskustvo u vođstvu;
Zaokružen nastavni plan koji studentima pruža uvid u mnoge oblasti hrišćanske službe, a ipak je usredsređen na najvažnije aspekte potrebnog obrazovanja;
- Verne i doktrinarno zrele crkve u kojima studenti mogu da steknu praktičnu obuku i iskustvo.

Nakon sticanja diplome na BTŠ-u student bi trebalo da može da pokaže rast i napredak:

NA DUHOVNOM PLANU, negovanjem žive i lične spoznaje trojedinog Boga u svakodnevnom životu. To treba da se vidi u aktivnom predanju Hristu i u uključenosti u život crkve;
NA KULTUROLOŠKOM PLANU, doslednim hrišćanskim svedočanstvom u balkanskom okruženju kako bi verbalno svedočanstvo crkve bilo relevantno i delotvorno u praktičnim situacijama u društvu;
NA INTELEKTUALNOM PLANU, sveobuhvatnim razumevanjem istine o Bogu objavljene u živim hrišćanskim doktrinama Svetog pisma, kao i prosvetljenjima iz istorije razvoja crkve;
NA STRUČNOM PLANU, prenošenjem intelektualnih temelja u konkretnu službu, čiji će ishod biti izgradnja Hristovog tela.


OCENA CILJEVA:

Kod razmatranja potencijalnih predmeta na različitim programima, BTŠ teži da osnaži studente u njihovom ličnom hrišćanskom životu i duhovnom razvoju. Ti predmeti spadaju u ontološki domen osobe u hrišćanskoj službi.

Smatramo da intelektualni razvoj studenata treba da počiva ne samo na predmetima ograničenim na Sveto pismo, hrišćansku doktrinu i istoriju crkve, već i na predmetima opšteg obrazovanja koji ih opremaju i pomažu im da to znanje povežu sa svetom u kojem žive. Ti predmeti spadaju u kognitivni domen osobe u službi.

Praktičan domen studentskog obrazovanja uglavnom čine predmeti koji se bave povezivanjem znanja stečenog u drugim oblastima studija sa obavljanjem hrišćanske službe. To je hrišćansko-stručni aspekt programa.